adulto.jpg (108848 byte) Adulto di Metcalfa pruinosa

 

Logoent.JPG (39884 byte)

uovo.jpg (144362 byte)Uovo di Metcalfa pruinosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoent.JPG (39884 byte)

neanide.jpg (125948 byte) Neanide di Metcalfa pruinosa

Logoent.JPG (39884 byte)

Adulto bianco.JPG (113099 byte)                          Adulto neosfarfallato di Metcalfa pruinosa

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoent.JPG (39884 byte)

Femmina Neodrinus.JPG (116789 byte) Femmina di Neodryinus typhlocybae

Logoent.JPG (39884 byte)

Maschio di Neodryinus typhlocybae  Maschio Neodrinus.JPG (176571 byte)

Logoent.JPG (39884 byte)

Bozzolo con larva2.JPG (192340 byte) Bozzolo con larva del parassitoide

Logoent.JPG (39884 byte)

Bozzolo con pupa del parassitoide Bozzolo con pupa.JPG (128391 byte)

 

Logoent.JPG (39884 byte)

Uovo Metcalfa paras.JPG (167327 byte)

 

 

 

 

 

 

 

Uovo di Metcalfa con foro di oofago

 

Logoent.JPG (39884 byte)